Category: Kur'an meali


“Kim Asr sûresini okursa…..

Hadîs-i þerîflerde buyuruldu ki:

“Kim Asr sûresini okursa, Allahü teâlâ onun günahlarýný affeder. Hakký ve sabrý tavsiye edenlerden olur.”

Ebû Huzeyfe buyurdu ki:

“Resûlullahýn Eshâbýndan iki kimse karþýlaþtýklarýnda, biri diðerine Asr sûresini okumadan ayrýlmazlardý. Sonra biri diðerine selâm vererek ayrýlýrlardý.”

Ýmâm-ý Þâfiî buyurdu ki:

“Kur´ân-ý kerîmde baþka hiçbir sûre nâzil olmasaydý, þu pek kýsa olan Asr sûresi bile, insanlarýn dünya ve âhiret saadetlerini te´mine yeterdi. Bu sûre, Kur´ân-ý kerîmin bütün ilimlerini içine alýr.”

1. سورة العصر بسم الله الرحمن الرحيم ٛــــ والعصر Asra yemin olsun ki,
2. ان الانسان لفي خسر Ýnsan mutlaka ziyandadýr.
3. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصب Ancak iman edenler, salih amel (iyi iþler) iþleyenler, birbirlerine hakký tavsiye eden ve sabrý tavsiye edenler bunun dýþýndadýr ..

Sahabe Efendilerimiz ayrýlýrlarken bu sureyi okuduklarýna göre biz de ayrýlýrken “ÝnþaAllah Okuyalým” diyerek biz de teþvik edelim hem de bunu düstur edinelim.

Reklamlar

İhlas sûresi

Bismillahirrahmânirrahîm

Mekke döneminde inmiştir. 4 âyettir. İhlâs, samimi olmak, dine içtenlikle bağlanmak demektir. Allah’a bu sûrede anlatıldığı şekilde inanan, tevhit inancını tam anlamıyla benimsemiş ihlaslı bir mü’min olacağı için sûre bu adla anılmaktadır.

1. De ki: “O, Allah’tır, bir tektir.”

2. “Allah Samed’dir. (Her şey O’na muhtaçtır, o, hiçbir şeye muhtaç değildir.)”

3. Ondan çocuk olmamıştır (Kimsenin babası değildir). Kendisi de doğmamıştır (kimsenin çocuğu değildir).”

4. “Hiçbir şey O’na denk ve benzer değildir.”

Fatiha sûresi

Bismillahirrahmânirrahîm

Mekke döneminde inmiştir. Yedi âyettir. Kur’an-ı Kerim’in ilk sûresi olduğu için ‘başlangıç’ anlamına ‘Fâtiha’ adını almıştır. Sûrenin ayrıca, ‘Ümmü’l-Kitab’ (Kitab’ın özü) ‘es-Seb’ul-Mesânî’ (Tekrarlanan yedi âyet), ‘el-Esâs’, ‘el-Vâfiye’, ‘el-Kâfiye’, ‘el-Kenz’, ‘eş-Şifâ’, ‘eş-Şükr’ ve ‘es-Salât’ gibi başka adları da vardır. Kuran’ın içerdiği esaslar öz olarak Fâtiha’da vardır. Zira övgü ve yüceltilmeye layık bir tek Allah’ın varlığı, onun hakimiyeti, tek mabut oluşu, kulluğun ancak ona yapılıp ondan yardım isteneceği, bu sûrede özlü bir şekilde ifade edilir. Fâtiha sûresi aynı zamanda baştan başa eşsiz güzellikte bir dua, bir yakarıştır.

1. Bismillahirrahmânirrahîm

2, 3, 4. Hamd, Âlemlerin Rabbi, Rahmân, Rahîm, hesap ve ceza gününün (ahiret gününün) maliki Allah’a mahsustur.

5. (Allahım!) Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.

6, 7. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet; gazaba uğrayanlarınkine ve sapıklarınkine değil.

(Diyanet meâli)