Hadîs-i þerîflerde buyuruldu ki:

“Kim Asr sûresini okursa, Allahü teâlâ onun günahlarýný affeder. Hakký ve sabrý tavsiye edenlerden olur.”

Ebû Huzeyfe buyurdu ki:

“Resûlullahýn Eshâbýndan iki kimse karþýlaþtýklarýnda, biri diðerine Asr sûresini okumadan ayrýlmazlardý. Sonra biri diðerine selâm vererek ayrýlýrlardý.”

Ýmâm-ý Þâfiî buyurdu ki:

“Kur´ân-ý kerîmde baþka hiçbir sûre nâzil olmasaydý, þu pek kýsa olan Asr sûresi bile, insanlarýn dünya ve âhiret saadetlerini te´mine yeterdi. Bu sûre, Kur´ân-ý kerîmin bütün ilimlerini içine alýr.”

1. سورة العصر بسم الله الرحمن الرحيم ٛــــ والعصر Asra yemin olsun ki,
2. ان الانسان لفي خسر Ýnsan mutlaka ziyandadýr.
3. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصب Ancak iman edenler, salih amel (iyi iþler) iþleyenler, birbirlerine hakký tavsiye eden ve sabrý tavsiye edenler bunun dýþýndadýr ..

Sahabe Efendilerimiz ayrýlýrlarken bu sureyi okuduklarýna göre biz de ayrýlýrken “ÝnþaAllah Okuyalým” diyerek biz de teþvik edelim hem de bunu düstur edinelim.

Reklamlar